2. CE-mærkning af byggevarer

Styrelsen har udarbejdet en række spørgsmål og svar (FAQ’s), der indeholder svarene på de oftest stillede spørgsmål om CE-mærkning af byggevarer.

Styrelsen modtager gerne yderligere eller supplerende spørgsmål, så listen over spørgsmål og svar løbende kan udbygges.

2. Oftest stillede spørgsmål om CE-mærkning af byggevarer

Byggevareforordningen omfatter alle byggevarer. Byggevarer er, jf. forordningen, enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf, og hvis ydeevne har indflydelse på bygværkets ydeevne for så vidt angår de grundlæggende krav til bygværket.

De fleste byggevarer er omfattet af en harmoniseret produktstandard (hEN) og skal derfor CE-mærkes, når byggevaren bringes i omsætning eller gøres tilgængelig på markedet.

Der findes dog byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret produktstandard. Sådanne byggevarer kan på frivillig basis få udarbejdet en Europæisk Teknisk Vurdering (ETA). Når den specifikke byggevare først har fået en ETA, så skal byggevaren CE-mærkes.

Byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard eller har en frivillig ETA, kan ikke CE-mærkes, men er dog omfattet af byggevareforordningen.

Der gøres desuden opmærksom på, at en byggevare – uanset om den er CE-mærket eller ej - skal være egnet til det, den markedsføres til, og der må ikke vildledes om byggevarens lovlige anvendelse i byggeriet eller om varens egenskaber, jf. markedsovervågningsbekendtgørelsen.

I henhold til byggevareforordningen skal CE-mærket udarbejdes på baggrund af ydeevne-deklarationen. Ved CE-mærkningen skal angives de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor den konkrete CE-mærkning blev anbragt for første gang. Kommissionen har i sin FAQ på dets hjemmeside oplyst, at det er det år, hvor byggevaren første gang blev gjort tilgængelig på markedet. Årstallet vil derfor være uændret, hvis der ikke sker ændringer i byggevarens ydeevner. Er byggevarer f.eks. første gang sat på markedet i 2014, skal der stå "14", selvom byggevaren produceres i 2016, såfremt der ikke er ændringer i byggevarens ydeevner.

Hvis der sker ændringer af byggevarens ydeevner, skal der udarbejdes en ny ydeevnedeklaration og CE-mærkning, og cifrene i årstallet på CE-mærket ændres tilsvarende.

For byggevarer, der i henhold til EU’s byggevareforordning (CPR) skal CE-mærkes, skal der med byggevaren følge nedenstående informationer

  • Selve CE-mærket, inkl. væsentlige ydeevner og referencer,
  • en ydeevnedeklaration / DoP - Declaration of Performance,
  • anvisninger, f.eks. i form af en brugsanvisning, monteringsvej-ledning og sikkerhedsoplysninger,
  • og i helt særlige tilfælde et sikkerhedsdatablad, jf. REACH-forordningen.

Ydeevnedeklarationen skal foreligge på dansk eller engelsk, mens brugsanvisning og sikkerhedsinformation begge skal foreligge på dansk.

CE-mærket skal i henhold til artikel 9 i byggevareforordningen anbringes på byggevaren eller på en etiket fastgjort til byggevaren. Kun i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan CE-mærket undtagelsesvis anbringes på emballagen eller i et følgedokument.

Ydeevnedeklarationen skal indeholde informationer svarende til byggevareforordningens bilag III, herunder en eller flere af de egenskaber, der er angivet i den harmoniseret standards anneks ZA. Såfremt der ønskes oplyst yderligere informationer såsom fx tekniske data, kan disse angives i et selvstændigt datablad.

I alle tilfælde må selve CE-mærket, ydeevnedeklarationen (DoP) og eventuelt datablad eller dele heraf ikke være integreret i et og samme dokument, men alle være selvstændige dokumenter.

En byggevare, der skal markedsføres og sælges på det europæiske marked, skal CE-mærkes, hvis produktet er omfattet af en harmoniseret produktstandard.

Om et produkt er omfattet af en harmoniseret produktstandard, afhænger både af produktets opbygning, og hvad produktet markedsføres og sælges til.

På Dansk Standards hjemmeside kan man finde alle de harmoniserede produktstandarder, der er gældende for byggevarer, jf. byggevareforordningen. Hvorvidt en harmoniseret produktstandard er dækkende for en konkret byggevare, vurderes på baggrund af den i standarden angivne tilsigtede anvendelse under afsnittet "Scope" for byggevaretypen.

Det skal bemærkes, at en række byggevarer, som er sammensatte produkter, kan være underlagt både byggevareforordningen, maskin- eller lavspændingsdirektivet, samt EMC-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, og skal derfor også CE-mærkes i henhold til disse.

Det er fabrikantens ansvar at afklare, om der findes en harmoniseret standard for det produkt, som ønskes fremstillet og bragt på markedet.

I henhold til EU’s byggevareforordning (CPR) er erhvervsdrivende forpligtiget til at CE-mærke byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret produktstandard (hEN), når byggevaren bringes i omsætning eller gøres tilgængelig på markedet.

Kravene til fabrikanten i forbindelse med CE-mærkning af en byggevare afhænger af det såkaldte AVCP-system, som består af fem forudbestemte systemer til vurdering og kontrol af byggevarens ydeevnes konstans:  1+, 1, 2+, 3 og 4. Kravene fremgår af bilag V i byggevareforordningen med senere ændringer.

Det er de harmoniserede standarder, som fastlægger valget af AVCP-system, samt for de overordnede krav og tekniske detaljer, som fabrikanten skal opfylde. AVCP-systemerne definerer, hvordan byggevarernes ydeevne vurderes, og hvordan fabrikanten skal sikre en konstant opfyldelse af den deklarerede ydeevne. En byggevares placering i AVCP-systemet er bestemt ud fra en risikovurdering af byggevarens karakteristika og betydning for bygningernes opfyldelse af sikkerhed, sundhed og miljø. Ud fra risikovurderingen stilles der krav til fabrikanterne om test og kontrol af byggevarerne, og AVCP-systemet skal sikre pålideligheden og nøjagtigheden af ydeevnedeklarationen.

Anneks ZA i de harmoniserede standarder angiver, hvilket system, der skal anvendes ift. at dokumentere byggevarens egenskaber og CE-mærke den. For nogle produkter afhænger AVCP-systemet af brandegenskaberne.

Notificerede organer skal medvirke ved system 1+, 1, 2+ og 3. For at kunne CE-mærke byggevaren skal fabrikantens egen produktionskontrol (FPC) certificeres af et notificeret organ i system 2+, mens der skal udstedes en attest for byggevarens ydeevnes konstans i system 1 og 1+.

På siden 'AVCP-system til vurdering og kontrol' finder du en oversigt over, hvilke opgaver der tildeles fabrikanten og hvilke opgaver, der tildeles det notificerede organ for de forskellige AVCP-systemer.

Byggevareforordningen (CPR) fastsætter betingelserne for at bringe byggevarer i omsætning eller gøre dem tilgængelige på markedet.

Hvis en distributør sætter sit eget navn eller varemærke på en byggevare, ændres aktørstatus til fabrikant og skal opfylde alle de forpligtelser, der påhviler en fabrikant.

Det betyder, at der skal udarbejdes ydeevnedeklaration (DoP) og CE-mærke for byggevaren.  Der kan altså ikke bruges den oprindelige DoP og CE-mærke. Det skyldes, at sporbarheden fra produktionen og de mellemliggende led i handelskæden derved brydes.

Hvis der allerede er foretaget førstegangsprøvning eller beregning af produktet iht. den harmoniserede standard, er der mulighed for at anvende disse prøvningsresultater og dokumentation. For at gøre det, skal der foreligge en tilladelse hertil fra den "oprindelige" fabrikant. Der skal i AVCP-system 1+, 1, 2+ og 3 også medvirke et notificeret organ ved førstegangsprøvning og/eller egenproduktionskontrol.

Læs mere om private labelling