Distributører

En distributør er enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, som gør en byggevare tilgængelig på markedet (Byggevareforordningen, Artikel 2, Definitioner, 20)

Distributørens forpligtigelser

Byggevareforordningens artikel 14 beskriver hvilke opgaver og forpligtigelser der påhviler dig som distributør, når du markedsfører og sælger byggevarer.

Læs bestemmelserne i Artikel 14 her:

Distributørernes forpligtelser

Byggevareforordningen, Kapitel III, Erhvervsdrivendes forpligtelser, Artikel 14

1

Distributørerne skal, når de gør en byggevare tilgængelig på markedet, handle med fornøden omhu over for kravene i denne forordning.

2

Distributørerne sikrer, før de gør en byggevare tilgængelig på markedet, at den, hvor det er et krav, er forsynet med CE-mærkning og er ledsaget af den dokumentation, der kræves i henhold til denne forordning, og af anvisninger og sikkerhedsoplysninger på et sprog fastsat af den pågældende medlemsstat, som er letforståeligt for brugerne. Endvidere sikrer distributørerne, at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 11, stk. 4 og 5, og artikel 13, stk. 3.

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at en byggevare ikke er i overensstemmelse med ydeevnedeklarationen eller ikke overholder andre gældende krav i denne forordning, gør distributøren ikke varen tilgængelig på markedet, før den opfylder den medfølgende ydeevnedeklaration og overholder andre gældende krav i denne forordning eller ydeevnedeklarationen er rettet. Endvidere skal distributøren, når varen udgør en risiko, underrette fabrikanten eller importøren herom samt markedsovervågningsmyndighederne.

3

Distributørerne skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for byggevarer, som de har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med ydeevnedeklarationen eller deres overholdelse af andre gældende krav i denne forordning i fare.

4

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at en byggevare, som distributøren har gjort tilgængelig på markedet, ikke er i overensstemmelse med ydeevnedeklarationen eller ikke overholder andre gældende krav i denne forordning, skal distributøren sikre, at der træffes de nødvendige afhjælpende foranstaltninger for at bringe den pågældende byggevare i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække den tilbage eller kalde den tilbage. Endvidere skal distributøren, hvis varen udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor distributøren har gjort varen tilgængelig, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne afhjælpende foranstaltninger.

5

Distributørerne skal, i forlængelse af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning, give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere byggevarens overensstemmelse med ydeevnedeklarationen og overholdelse af andre gældende krav i denne forordning, på et for denne myndighed letforståeligt sprog. De skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå de risici, som byggevarer, de har gjort tilgængelige på markedet, udgør.

Privat varemærke (Private labelling)

Hvis du sælger en byggevare i eget navn eller under eget varemærke bliver du opfattet som fabrikant af varen.

Hvis du som importør eller distributør sætter dit eget navn eller va-remærke på en byggevare, skal du være opmærksom på, at du æn-drer aktørstatus.

Du bliver i lovgivningens forstand fabrikant og skal opfylde alle de forpligtelser, der påhviler en fabrikant.

Det betyder, at du skal udarbejde ydeevnedeklaration, CE-mærke byggevaren, og at du får ansvaret for at sikre produktionskontrollen af byggevaren, som det følger af byggevareforordningen og den relevante harmoniserede standard.

Hvis der allerede er foretaget førstegangsprøvning eller beregning af produktet iht. den harmoniserede standard, er der mulighed for at anvende prøvningsresultat og dokumentation. For at gøre det, skal du have en tilladelse fra fabrikanten.