Fabrikanter

En fabrikant er enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en byggevare eller får en sådan vare konstrueret eller fremstillet og markedsfører denne vare under sit navn eller varemærke (Byggevareforordningen, Artikel 2, Definitioner, 19).

Fabrikantens forpligtigelser

Byggevareforordningens artikel 11 beskriver hvilke opgaver og forpligtigelser der påhviler dig som fabrikant, når du fabrikerer, markedsfører og sælger byggevarer.

Læs bestemmelserne i artikel 11 her:

Fabrikanternes forpligtelser

Byggevareforordningen, Kapitel III, Erhvervsdrivendes forpligtelser, Artikel 11

1

Fabrikanterne udarbejder en ydeevnedeklaration i henhold til artikel 4 og 6 og anbringer CE-mærkningen i overensstemmelse med artikel 8 og 9.

Fabrikanterne udarbejder som grundlag for ydeevnedeklarationen en teknisk dokumentation, der beskriver alle de relevante elementer vedrørende det krævede system for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans.

2

Fabrikanterne skal opbevare den tekniske dokumentation og ydeevnedeklarationen i ti år efter, at byggevaren er blevet bragt i omsætning.

Kommissionen kan gennem delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 60 ændre denne periode for familier af byggevarer på grundlag af byggevarens forventede levetid eller rolle i bygværket.

3

Fabrikanterne sikrer, at der er etableret procedurer for at sikre, at en seriefremstilling opretholder den deklarerede ydeevne. Der tages behørigt hensyn til ændringer i varetypen og i de gældende harmoniserede tekniske specifikationer.

Når det anses for hensigtsmæssigt for at sikre nøjagtigheden, pålideligheden og stabiliteten af en byggevares deklarerede ydeevne, skal fabrikanten foretage stikprøvekontrol af byggevarer, der er bragt i omsætning eller gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, varer, der ikke opfylder kravene, og varetilbagekaldelser samt holde distributørerne orienteret om denne overvågning.

4

Fabrikanterne skal sikre, at deres byggevarer er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, eller hvis dette på grund af varens størrelse eller art ikke er muligt, at de krævede oplysninger fremgår af emballagen eller af et dokument, der ledsager byggevaren.

5

Fabrikanterne skal på byggevaren, eller hvis dette ikke er muligt, på emballagen eller i et dokument, der ledsager byggevaren, angive deres navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og den adresse, hvor de kan kontaktes. Adressen er adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes.

6

Når fabrikanten gør en byggevare tilgængelig på markedet, sikrer fabrikanten, at varen ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et sprog fastsat af den pågældende medlemsstat, der er letforståeligt for brugerne.

7

Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at en byggevare, som fabrikanten har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med ydeevnedeklarationen eller ikke overholder andre gældende krav i denne forordning, skal fabrikanten straks træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger for at bringe den pågældende byggevare i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække den tilbage eller kalde den tilbage. Endvidere skal fabrikanten, hvis varen udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor fabrikanten har gjort byggevaren tilgængelig, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne afhjælpende foranstaltninger.

8

Fabrikanterne skal, i forlængelse af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere byggevarens overensstemmelse med ydeevnedeklarationen og overholdelse af andre gældende krav i denne forordning, på et for denne myndighed letforståeligt sprog. De skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere de risici, som byggevarer, de har bragt i omsætning, udgør.

Krav som fabrikanter af byggevarer skal opfylde

Kravene til fabrikanten afhænger af det såkaldte AVCP-system, som består af fem forudbestemte systemer til vurdering og kontrol af byggevarens ydeevnes konstans. Kravene i AVCP-systemet ligger forud for udarbejdelsen af ydeevnedeklaration og CE-mærke.

Det er de harmoniserede standarder og europæiske vurderingsdokumenter (EAD), som fastlægger valget af AVCP-system, samt for de overordnede krav og tekniske detaljer, som fabrikanten skal opfylde.

AVCP-systemerne definerer, hvordan byggevarernes ydeevne vurderes, og hvordan du som fabrikant skal sikre en konstant opfyldelse af den deklarerede ydeevne. En byggevares placering i AVCP-systemet er bestemt ud fra en risikovurdering af byggevarens karakteristika og betydning for bygningernes opfyldelse af bygningsreglementet generelt, herunder sikkerhed, sundhed og miljø. Ud fra risikovurderingen stilles der krav til fabrikanterne om test og kontrol af byggevarerne, og AVCP-systemet skal sikre pålideligheden og nøjagtigheden af ydeevnedeklarationen.

Der anvendes fem forskellige systemer, som betegnes: 1+, 1, 2+, 3 og 4.

AVCP

Overordnede opgaver

Eksempler på byggevarer 

4

Førstegangsprøvning på fabrikken og fabrikkens egen produktionskontrol. Her skal ikke anvendes notificerede organer.

 • Belægningssten (EN 1338)

 • Mørtel (EN 998-1)

3

Førstegangsprøvning foretaget af et notificeret organ. Her skal anvendes et eller flere notificerede prøvningslaboratorier.

 • EPS-isolering (EN 13163), ekspanderet polystyren - ofte kaldet flamingo.

2+

Certificering af produktionskontrolsystemet. Her skal anvendes et notificeret produktcertificeringsorgan eller systemcertificeringsorgan.

 • Bærende stål- og aluminiumskonstruktioner (EN 1090-1)

1

Certificering af selve varen. Her skal anvendes et notificeret produktcertificeringsorgan og eventuelt et eller flere prøvningslaboratorier.

 • Kompositmateriale til indvendig efterisolering (ETA-11/0414)

 • Røgalarmer (EN 14604)

1+

Certificering af selve varen. Her skal anvendes et notificeret produktcertificeringsorgan og eventuelt et eller flere prøvningslaboratorier.

 • Cement (EN 197-1)

For produkter med en højere risikovurdering, f.eks. røgalarmer, som er placeret i system 1, stilles der omfattende krav om løbende test efter standarden og om uafhængig tredjepartskontrol af produktionen. De næste systemer stiller færre og færre krav. For byggevarer med lav risikovurdering, f.eks. en fortovsflise, som er placeret i system 4, stilles der mere begrænsede krav, og fabrikanten har lov til at sikre sin egen produktionskontrol uden involvering fra en ekstern tredjepartskontrol.

Anneks ZA i de harmoniserede standarder eller EAD’er angiver, hvilket system, der skal anvendes ift. at dokumentere byggevarens egenskaber og CE-mærke den. For nogle produkter afhænger AVCP-systemet af brandegenskaberne.

Notificerede organer skal medvirke ved system 1+, 1, 2+ og 3. For at kunne CE-mærke byggevaren skal fabrikantens egen produktionskontrol (FPC) certificeres af et notificeret organ i system 2+, mens der skal udstedes en attest for byggevarens ydeevnes konstans i system 1 og 1+.

Hele systemet er lavet med henblik på at sikre, at byggematerialer, der er CE-mærket, frit kan markedsføres og sælges i EU. 

Produktionskontrollen (FPC) omfatter typisk:

 • Råvarer
 • Personale
 • Produktionsudstyr
 • Løbende kontrol
 • Behandling af afvigelser

AVCP-system til vurdering og kontrol

For at kunne CE-mærke byggevaren skal fabrikanten altid have en egen produktionskontrol (FPC), der lever op til kravene i den relevante harmoniserede standard (hEN) eller ETA.

For visse byggevarer kræves det, at et prøvnings- og / eller certificeringsorgan (Bemyndiget organ / Notified body / NB) deltager i processen som supplement til fabrikantens egen produktionskontrol.

De godkendte vurderingsorganer i EU, kan fremsøges på Europakommissionen hjemmeside.

Lister over bemyndigede organer kan fremsøges i EU-kommissionens NANDO database

Infografikken nedenfor, viser AVCP-systemet til vurdering og kontrol af byggevares ydeevnes konstans.