3. Stål- og aluminiumkonstruktioner

Styrelsen har udarbejdet en række spørgsmål og svar (FAQ’s), der indeholder svarene på de oftest stillede spørgsmål om Stål- og aluminiumkonstruktioner.

Styrelsen modtager gerne yderligere eller supplerende spørgsmål, så listen over spørgsmål og svar løbende kan udbygges.

3. Oftest stillede spørgsmål om stål- og aluminiumskonstruktioner

Konstruktioner, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 1090-1, skal CE-mærkes, når den bringes i omsætning eller gøres tilgængelig på markedet.

Ifølge DS/CEN/TR 17052:2017, som indeholder retningslinjer for implementering af EN 1090-1, er byggevarer omfattet af anvendelsesområdet i EN 1090-1, når alle nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Betingelse 1: Byggevaren opfylder kravene i EN 1090-2 eller 1090-3,
  • Betingelse 2: Produktet er en byggevare til bærende konstruktioner, jf. byggevareforordningen (EU) 305/2011,
    • Betingelse 2a: Produktet er beregnet til at indgå varigt i bygværker (bygninger eller anlægsarbejder) og
    • Betingelse 2b: Produktet har en bærende funktion i relation til bygværket,
  • Betingelse 3: Produktet er ikke omfattet af en anden europæisk teknisk specifikation, herunder harmoniseret standard eller ETA.

Hvorvidt byggevaren kan opfylde betingelse 3 i forhold til EN 1090-1, beror på en vurdering om, hvorvidt byggevaren er omfattet af en anden europæisk teknisk specifikation, og at byggevarens ydeevne kan vurderes ved hjælp af denne. Hvis dette er tilfældet, opfylder byggevaren ikke betingelse 3, og byggevaren er dermed ikke omfattet af EN1090-1, og skal således ikke CE-mærkes herefter. Det er dog altid en konkret vurdering.

I DS/CEN/TR 17052:2017 er de ovennævnte betingelser forklaret nærmere. Der er tillige angivet eksempler på konstruktioner, der er omfattet af EN 1090-1, og konstruktioner, der ikke er omfattet af EN 1090-1. Eksemplerne er dog ikke udtømmende.

For mere information kan vi henvise til vores faktaark om CE-mærkning efter EN 1090-1. 

I henhold til den harmoniserede standard EN 1090-1 er det muligt at CE-mærke sin byggevare efter flere metoder.

De forskellige metoder, som man kan CE-mærke sin byggevare efter, når den dimensioneres til en given anvendelse, er beskrevet i Gui-dance Paper L 'Application and use of Eurocodes'. 

Ifølge byggevareforordningen (CPR) anses en erhvervsdrivende som udgangspunkt for at være fabrikant med dennes forpligtigelser, hvis den pågældende fremstiller og bringer en byggevare på markedet eller ændrer en allerede CE-mærket byggevare, således at byggevarens deklarerede ydeevne i ydeevnedeklarationen ændres. Fabrikanter af byggevarer, der er omfattet af EN 1090 og hermed er underlagt AVCP-system 2+, skal derfor som udgangspunkt udarbejde en ydeevnedeklaration og CE-mærkning samt have en overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktions kontrol (FPC-certifikat).

 

I CPR, artikel 5, litra b, er der dog undtagelser fra kravet om udarbejdelse af ydeevnede-klaration, såfremt byggevaren fremstilles på byggepladsen under forudsætning af, at gældende nationale bestemmelser overholdes og under ansvar af dem, som er ansvarlige for arbejdet. Dette ændrer dog ikke ved det forhold, at råvarer og halvfabrikata, der måtte blive benyttet på byggepladsen, er underlagt de sædvanlige krav om CE-mærkning.

 

Det skal bemærkes, at der i bygningsreglementet er angivet nationale bestemmelser for bygningskonstruktioner, herunder stålkonstruktioner. I bygningsreglementet er angivet, at stålkonstruktioner skal dimensioneres i henhold til Eurocode 3 (EN 1993-1-1 Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner), hvoraf det fremgår, at arbejdet skal udføres iht. EN 1090.

 

Det vil således alene være ydeevnedeklarationen og CE-mærket, der ikke vil blive stillet krav om for byggepladsfremstillede byggevarer.

 

Såfremt en stålkonstruktion CE-mærket i henhold til EN 1090 udelukkende monteres, således at konstruktionens ydeevne ikke ændres, skal montøren ikke være 1090-certificeret.

 

 

Ifølge byggevareforordningen er en byggevare enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf, og hvis ydeevne har indflydelse på bygværkets ydeevne for så vidt angår de grundlæggende krav til bygværket.

Såfremt festteltet er en midlertidig konstruktion, der ikke indgår varigt i et bygværk, er den ikke omfattet af byggevareforordningen, og skal derfor ikke - som en samlet enhed - CE-mærkes iht. byggevareforordningen.

Det skal dog bemærkes, at et festtelt betragtes som en transportabel konstruktion, som er omfattet af bygningsreglementet og kan kræve byggetilladelse fra kommunen, der som myndighed også vurderer, hvilken dokumentation, der er fyldestgørende for at verificere, at et konkret byggeri lever op til bygningsreglementet.