4. Brandforhold for byggevarer

Styrelsen har udarbejdet en række spørgsmål og svar (FAQ’s), der indeholder svarene på de oftest stillede spørgsmål om brandmæssige aspekter i relation til byggevarer.

Styrelsen modtager gerne yderligere eller supplerende spørgsmål, så listen over spørgsmål og svar løbende kan udbygges.

4. Oftest stillede spørgsmål om brandforhold for byggevarer

I henhold til EU’s byggevareforordning (CPR) er erhvervsdrivende forpligtiget til at CE-mærke byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret produktstandard (hEN), når byggevaren bringes i omsætning eller gøres tilgængelig på markedet.

Yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber er omfattet af den harmoniserede produktstandard EN 14351-1 og skal CE-mærkes herefter, mens porte til industri og andre erhverv samt garageporte uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber er omfattet af den harmoniserede produktstandard EN 13241 og skal CE-mærkes herefter.

For så vidt angår yderdøre med brandmodstandsevne og/eller egenskaber for kontrolleret røgudslip skal disse CE-mærkes i henhold til EN 16034 i kombination med EN 14351-1, mens porte til industri og andre erhverv samt garageporte med brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber skal CE-mærkes i henhold til EN 16034 i kombination med EN 13241.

Der findes en produktstandard for indvendige døre, EN 14351-2. Denne produktstandard er dog ikke harmoniseret, hvorfor indvendige døre ikke kan CE-mærkes – heller ikke som indvendige døre med brandmodstandsevne og/eller egenskaber for kontrolleret røgudslip.

Stærkstrøms-, signal- og kommunikationskabler er omfattet af den harmoniserede produktstandard EN 50575 og skal CE-mærkes herefter.

Bygherren/slutkunden har i henhold til byggevareforordningen ingen forpligtigelser - heller ikke hvad angår køb af CE-mærkede byggevarer. Monteringen af kabler reguleres af anden lovgivning - for bygningsområdet er det bygningsreglementet med tilhørende vejledninger.

Bygningsreglementet 2015, kap. 5, beskriver det sikkerhedsniveau, som i tilfælde af brand skal opnås i et byggeri. Det betyder, at der ofte kan være mange måder at udføre et byggeri på, så det opfylder det beskrevne sikkerhedsniveau. Hvordan bygningens brandsikker-hed opnås, afhænger af den enkelte bygnings konstruktion, størrelse, indretning og anvendelse og skal derfor vurderes i hvert enkelt tilfælde. Uanset hvilken metode, der anvendes, skal det dokumenteres i nødvendigt omfang, at det krævede sikkerhedsniveau opnås.

I Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, indeholder en række forslag til, hvorledes kravene i BR18, kapitel 5 kan opfyldes. De generelle krav er angivet i kapitel 4: Antændelse, brand- og røgspredning, afsnit 4.3.4 Rør- og kabelinstallationer, som bl.a. angiver følgende:

Elkabler samt signalkabler skal udføres som mindst klasse Dca iht. DS/EN 13501-6 Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del 6: Klassifikation ved hjælp af data fra prøvning af elektriske kablers reaktion på brand.

For brandtekniske installationer, hvor der er krav om, at der anvendes funktionssikre kabler, er i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Bilag 12: Præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr, afsnit 4.2.9 angivet kravene til disse kabler som følgende:

Den funktionssikre kabling skal enten udføres i henhold til DS/EN 50200, Prøvningsmetode for modstandsevne mod brand for ubeskyttede små kabler til brug i nødstrømskredse eller IEC 60331-1 Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 mm for kabler med en udvendig diameter, som overstiger 20 mm eller IEC 60331-2 Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 2: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter not exceeding 20 mm for kabler med en udvendig diameter, som er mindre end 20 mm.

Kabler, der alene er defineret som funktionssikre kabler i henhold til DS/EN IEC 60332-serien, er ikke tilstrækkelige, idet disse kun kan forventes at være sikret mod flammepåvirkning.