Bygningsreglementet

Bygningsreglementet er den konkrete lovgivningsmæssige ramme, man skal ligge til grund for projektering og udførelse af byggeri i Danmark. Det er altså i bygningsreglementet, at man finder de krav, der stilles til byggeri.

Langt den overvejende del af bygningsreglementets bestemmelser er såkaldte funktionskrav. Funktionskravene fastlægger de hensyn, der skal opfyldes, og som skal kunne dokumenteres. Derved adskiller funktionskravene sig fra detailkrav ved at udgøre den overordnede ramme. Dette beskrives nærmere nedenfor under 'Behandling og dokumentation af projektmateriale'.

Bygningsreglementet udmønter byggelovens rammer og målsætninger.

Bygningsreglementet består af følgende kapitler:
Kapitel 1 Administrative bestemmelser
Kapitel 2 Adgangsforhold
Kapitel 3 Affaldssystemer
Kapitel 4 Afløb
Kapitel 5 Brand
Kapitel 6 Brugerbetjente anlæg
Kapitel 7 Byggepladsen og udførelsen af byggearbejder
Kapitel 8 Byggeret og helhedsvurdering
Kapitel 9 Bygningers indretning
Kapitel 10 Elevatorer
Kapitel 11 Energiforbrug
Kapitel 12 Energiforsyning i tilknytning til bygninger
Kapitel 13 Forureninger
Kapitel 14 Fugt og vådrum
Kapitel 15 Konstruktioner
Kapitel 16 Legepladser
Kapitel 17 Lydforhold
Kapitel 18 Lys og udsyn
Kapitel 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg
Kapitel 20 Ubebyggede arealer ved bebyggelse
Kapitel 21

Vand

Kapitel 22 Ventilation

Herudover findes der i kapitel 23 til 37 en række øvrige bestemmelser, der primært er understøttende for overholdelsen af de øvrige kapitler.

Det har stor betydning for samfundet, at bygværker er stabile og i stand til at modstå vejr, vind og brand i et omfang, så både menneskeliv og værdier så vidt muligt sikres.

I Danmark opnås denne sikkerhed i kraft af bygningsreglementet, der henviser til eurocodes med tilhørende danske nationale annekser, når det gælder detaljerede tekniske regler om sikkerhed i forbindelse med projektering og udførelse af byggeri.