Byggeloven

Byggeloven skal blandt andet sikre, at bebyggelse udføres, indrettes og bruges således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Byggelovens formål er at sikre:
 • At bebyggelse udføres, indrettes og bruges på en måde, der er tilfredsstillende, med hensyn til brand, sikkerhed og sundhed.
 • At sikre, at bebyggelsens ubebyggede arealer får tilfredsstillende kvalitet i forhold til brug og vedligeholdelse.
 • At sikre, at byggeskader udbedres.
 • At sikre handicapvenlig indretning af bebyggelsen,
 • At fremme arkitektonisk kvalitet.
 • At fremme byggeriets produktivitet.
 • At forhindre unødigt ressourceforbrug i bebyggelser.
 • At forhindre unødigt råstofforbrug i bebyggelser.

 

Byggeloven gælder for:
 • Ny bebyggelse og tilbygninger.
 • Ombygninger og andre væsentlige forandringer i forhold til lovens bestemmelser.
 • Ændringer i bebyggelsen, der er væsentlige i forhold til lovens bestemmelser.
 • Nedrivninger.
 • Vedligeholdelse, ombygning og andre forandringer i eksisterende bebyggelse, der har betydning for energiforbruget.

 

Byggeloven omfatter:
 • Krav til udførelse, indretning og vedligeholdelse af bebyggelse og de ubebyggede arealer.
 • Krav til foranstaltninger mod brand for skorstene og ildsteder.
 • Certificeringsordning for transportable konstruktioner.
 • Certificeringsordning for tekniske forhold.
 • Krav til byggetilladelser.
 • Krav til ibrugtagningstilladelse.
 • Kommunalbestyrelsens rolle i byggesagsbehandlingen.
 • Byggeskadeforsikring.
 • Andre forskellige bestemmelser.
 • Krav til markedskontrol.