Krav til genbrug af byggevarer

Når der bygges om, eller der bygges nyt, skal de byggevarer, der anvendes, altid leve op til bygningsreglementets krav.

Det er bygningsejerens ansvar at sikre, at bygningen til enhver tid er lovlig og lever op til bygningsreglementets krav. Bygningsejeren har ansvaret for, at der foreligger til-strækkelig dokumentation for, at en byggevare lever op til bygningsreglementets krav.

Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og tekniske installationer.

Bygningsreglementet har til formål at sikre, at der vælges sikkerheds- og sundhedsmæssigt, energirigtige og byggeteknisk korrekte løsninger.

Byggevarer, der genbruges i nye eller eksisterende bygninger, skal således overholde de samme krav som nye byggevarer.

Eksempelvis skal et genbrugsvindue, som ønskes anvendt i et opvarmet byggeri, overholde bygningsreglementets energikrav.

Derfor vil et ældre vindue med en dårlig energimæssig ydeevne ofte skulle suppleres med et energiforsatsvindue for at opfylde energikravene til vinduer i bygningsreglementet.

Derudover er det en vigtig forudsætning for nyttiggørelsen af gamle byggevarer, at de ikke er forurenet, så det undgås, at problematiske stoffer spredes til det omgivende miljø eller indeklima til fare for sikkerhed og sundhed.

Er der alene tale om reparationer – f.eks. hvis du maler, skifter et par tagsten eller laver pudsreparation af facaden – er der ingen krav i bygningsreglementet.

Ved byggearbejder, der er omfattet af bygningsreglementet, skal der ved anvendelse af en genbrugt byggevare - i forbindelse med byggesagen - foreligge dokumentation for, at byggevaren lever op til bygningsreglementets krav.

I praksis betyder det eksempelvis for vinduer, at der skal foreligge en beregning, der viser, at energikravet til selve vinduet er overholdt.