Kortlægning af tekniske specifikationer (CPR Acquis)

Byggevareforordningen fastsætter harmoniserede regler for markedsføring af byggevarer i EU. Den udgør grundlaget for CE-mærkning af byggevarer. CE-mærkning er obligatorisk for det flertal af byggevarer, der er dækket af en harmoniseret produktstandard eller en europæisk teknisk vurdering.

De harmoniserede produktstandarder for byggevarer udarbejdes af tekniske komiteer og arbejdsgrupper under standardiseringsorganet CEN på baggrund af mandat fra Kommissionen. Deltagerne i dette arbejde er i vid udstrækning brancherepræsentanter.

I de seneste år er der opstået en række principielle spørgsmål vedr. forordningens indhold, rækkevidde og fortolkning, der bl.a. har medført, at mandaterings- og standardiseringssystemet i tilknytning til forordningen aktuelt er tæt på at være gået i stå.

Siden forordningens ikrafttrædelse er over halvdelen af de produktstandarder, som Den europæiske standardiseringsorganisation (CEN) har udarbejdet, blevet afvist af Kommissionen, idet den har vurderet, at produktstandarderne ikke stemmer overens med mandatet eller ikke overholder den rette struktur. Som følge heraf er CEN’s udvikling af nye produktstandarder ligeledes stagneret. Hvor der i 2013 blev udarbejdet 64 forslag til produktstandarder af CEN og hvoraf 60 blev godkendt, blev der i 2018 således kun udviklet 17 produktstandarder og godkendt 9.

En forsat større del af de gældende produktstandarder bygger på det tidligere byggevaredirektiv og er derfor forældet og afspejler ikke længere den teknologiske og videnskabelige udvikling, der er sket siden udformningen af standarderne.

Problematikken bliver desuden yderligere tilspidset af, at CEN trækker gældende harmoniserede produktstandarder tilbage, når CEN udgiver nye udgaver af produktstandarderne, og dette selvom de nye udgaver endnu ikke er harmoniserede, hvilket almindeligvis sker med Kommissionens publicering af standarden i Den Europæiske Unions Tidende (The Official Journal of the European Union/OJ). Det er derfor forsat de tilbagetrukne standarder, der har karakter af harmoniserede produktstandarder, og som skal anvendes som grundlag for CE-mærkningen, indtil de nye udgaver eventuelt harmoniseres.

Ovenstående udfordringer giver anledning til stor forvirring og frustration blandt de forskellige aktører, der anvender de harmoniserede produktstandarder. Dette gælder i særlig høj grad for mindre eller endnu ikke veletablerede virksomheder, der er afhængige af, at der kan findes let tilgængelige og klare retningslinjer, der er opdateret i forhold til gængs teknologisk udvikling.

I forbindelse med Kommissionens plan om at revidere byggevareforordningen, har Kommissionen tilrettelagt en proces for gennemgang af både mandater og eksisterende harmoniserede produktstandarder. Formålet med gennemgangen er, i samarbejde med de nationale myndigheder, at klarlægge og fastlægge indholdet af CPR Technical Acquis, som betegner det tekniske regelsæt som CPR hviler på, herunder hvilke væsentlige egenskaber, der bør omfattes. Det er Kommissionens intention, at det indledningsvis er den og de nationale myndigheder, der styrer og deltager i denne proces. Branchen vil blive inddraget i processen på et senere tidspunkt.

Med gennemgangen af CPR Technical Acquis har man således igangsat udarbejdelsen af det tekniske grundlag for reguleringen af byggevarer, uanset hvordan forordningen og det overordnede system fremover indrettes. 

Kommissionen har valgt at opdele de produkter, der skal indgå i Acquis-arbejdet, i 34 produktgrupper, der hver behandles selvstændigt i hver sin arbejdsgruppe. Derudover har Kommissionen mulighed for at oprette op til fem tværgående grupper, fx inden for temaet bæredygtighed, brand eller farlige stoffer.

I oktober 2022 påbegyndte arbejdet med de første to produktgrupper for hhv. præfabrikerede betonelementer og stål- og aluminiumskonstruktioner. Kommissionen har løbende påbegyndt yderligere produktgrupper og en tværgående gruppe. De yderligere produktgrupper er 1) døre og vinduer, 2) armeret stål, 3) termisk isolering og 4) cement. Det forventes, at arbejdet i en produktgruppe tager omkring 15 måneder. Den tværgående gruppe omhandler bæredygtighed og forventningen er, at arbejdet vil strække sig over 4-5 år.

Social- og Boligstyrelsen vil løbende offentliggøre relevante dokumenter, der stilles til rådighed for offentligheden af Kommissionen.

 

Notat

Product families and priorities for the CPR Technical Acquis management

Præfabrikerede betonelementer
Kommissorium

Kommissorium for undergruppe for præfabrikerede betonelementer

Vejledning

Arbejdsprogram for undergruppen for præfabrikerede betonelementer

Bilag til arbejdsprogram for præfabrikerede betonelementer

Stål- og aluminiumskonstruktioner
Kommissorium

Kommissorium for undergruppe for stål- og aluminiumskonstruktioner

Arbejdsprogram for undergruppen for stål- og aluminiumskonstruktioner

Bilag til arbejdsprogram for undergruppen for stål- og aluminiumskonstruktioner

Døre og vinduer

Arbejdsprogram for undergruppen Døre og vinduer

Work Programme 

Hent

Bilag til arbejdsprogram for døre og vinduer

Gantt-diagram.

Hent

Armering

Arbejdsprogram for undergruppen for amering

Work Programme 

Hent

 

Bilag for arbejdsprogrammet for undergruppen for amering

Gantt-diagram.

Hent

Termisk Isolering

Arbejdsprogram for undergruppen for termisk isolering

Work Programme 

Hent

Cement

Arbejdsprogram for undergruppen for cement

Work Programme 

Hent

Bæredygtighed

Arbejdsprogram for undergruppen for bæredygtighed

Work Programme 

Hent

Kommissorium for undergruppen bæredygtighed

Terms of Reference

Hent

Spørgsmål til CPR Acquis?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kontakt venligst 

cprteam@sbst.dk