Generelt om byggevareforordningen

Byggevareforordningen sætter rammerne for markedsføring af byggevarer i EU, kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af byggevarer.

Introduktion

Et produkt eller et system er en byggevare - i byggevareforordningens forstand - når den fremstilles og bringes i omsætning med henblik på, at det skal indgå varigt i et byggeri eller dele heraf, og hvis byggevarens ydeevne har indflydelse på byggeriets ydeevne for så vidt angår de grundlæggende krav til byggeriet.

Formål

Formålet med byggevareforordningen er at fjerne tekniske handelshindringer for byggevarer for at fremme den frie bevægelighed i EU. Fjernelsen af tekniske handelshindringer på byggeområdet opnås ved at fastsætte harmoniserede regler for, hvorledes byggevarers ydeevne udtrykkes med hensyn til deres væsentlige egenskaber med udgangspunkt i de 7 grundlæggende krav, og for anvendelse af CE-mærkning på disse varer.

Ved at anbringe CE-mærkning på en byggevare påtager fabrikanten sig ansvaret for, at byggevarens ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

For at sikre, at byggevarens ydeevne, som er deklareret i ydeevnedeklarationen, er nøjagtig og pålidelig, skal byggevarens ydeevne vurderes, og produktionen på fabrikken skal kontrolleres efter et hensigtsmæssigt system til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarers ydeevne. Der er derfor opstillet en række systemer (AVCP-systemer) til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans af byggevarers væsentlige egenskaber afhængig af byggevarernes indflydelse på byggeriet.

Alle byggevarer, der opfylder definitionen, jf. byggevareforordningen, er omfattet af forordningen. Byggevareforordningen gælder således også for byggevarer, der ikke er omfattet at en harmoniseret specifikation og derfor ikke kan CE-mærkes. I udgangspunktet gælder det for sidstnævnte byggevarer, at der kan være national lovgivning for markedsføring og salg af produkterne.

De grundlæggende krav som byggeriet skal leve op til er angivet i byggevareforordningen.

De 7 grundlæggende krav dækker følgende områder:
  1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
  2. Brandsikring
  3. Hygiejne, sundhed og miljø
  4. Sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelsen
  5. Beskyttelse mod støj
  6. Energibesparelser og varmeisolering
  7. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer