Det betyder begreberne og forkortelserne

Der er mange forkortelser og begreber i spil på byggevareområdet. De fleste er kort forklaret nedenfor.
 
Annex ZA Anneks ZA er et informativt anneks i de harmoniserede standarder, som angiver hvilke krav der gælder for deklarering af byggevarens ydeevner. 
AdCos Administrative Cooperation Groups / Samarbejdsgrupper for markedsovervågning af CPR. Medlemmerne af AdCo-grupperne udpeges af medlemsstaterne, og repræsenterer de nationale myndigheder med kompe-tence inden for markedsovervågning i en given sektor.
AVCP System of Assessment and Verification of Constancy of Performance / system til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans. Der anvendes fem forskellige systemer, som betegnes: 1+, 1, 2+, 3 og 4.
Bemyndiget repræsentant Enhver i EU etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra en fabrikant til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver.
Byggevare Dit produkt eller system er en byggevare - i byggevare-forordningens (CPR) forstand - når den fremstilles og bringes i omsætning med henblik på, at den skal indgå varigt i et byggeri eller dele heraf, samt når byggevarens ydeevne har indflydelse på byggeriets ydeevne for så vidt angår de grundlæggende krav til byggeriet.
CE CE er en forkortelse for Conformité Européenne / den europæiske konformitetskomiteen. CE-mærkningen udgør selve CE-mærket og et resumé af oplysningerne i DoP’en.
CEN Comité Européen de Normalisation / European committee for standardization / Den Europæiske Komité for Standardisering el. Det Europæiske Standardiseringsudvalg
CENELEC Comité Européen de Normalization / European Committee for Electrotechnical Standardization / Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering
CPR Construction Products Regulation / byggevareforordningen (EU no. 305/2011). CPR kan fremsøges på www.eur-lex.europa.eu
Delegerede retsakter Delegerede retsakter benyttes til at udbygge eller ændre visse ikke-væsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt.
Direktiv Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen.
Distributør Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, som gør en byggevare tilgængelig på markedet. Dvs. alle forhandlere, grossister og lignende, som køber og sælger byggevarer indenfor EU/EØS.
DoP Declaration of Performance / Ydeevnedeklaration.DoP’en er grundlaget for CE—mærket. DoP’en indeholder alle oplysninger om fabrikanten, byggevaren og dens ydeevne, mens CE-mærket indeholder et resumé.
DS Dansk standard, som står for at implementere de europæiske standarder, og i visse tilfælde oversætter DS de europæiske standarder til dansk. Den danske oversættelse har betegnelsen DS/EN.
EOTA European Organisation for Technical Assessment. Den Europæiske Organisation for Teknisk vurdering.
ETA European Technical Assessment / Europæisk Teknisk Vurdering. ETA’er er frivillige og kan udstedes for specifikke produkter eller byggesystemer fra en specifik fabrikant, hvis produktet/byggesystemet ikke er omfattet af en harmoniseret standard. ETA’en danner grundlag for, at fabrikanten kan CE- mærke byggevaren, og udstedes på grundlag af en EAD.
EØS Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde. EØS-aftalen omfatter i dag Island, Norge og Liechtenstein, som gør det muligt for de tre lande at være en del af EU’s indre marked.
EU Den Europæiske Union er en økonomisk og politisk union med 27 medlemsstater, der alle er beliggende i Europa, med en samlet befolkning på omkring 446 millioner indbyggere.
Fabrikant Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en byggevare eller får en sådan vare konstrueret eller fremstillet og markedsfører denne vare under sit navn eller mærke.
Forordning En forordning er en EU-retsakt, altså en slags EU-lov. En forordning er (modsat et direktiv) direkte anvendelig i medlemsstaterne. Det betyder, at den er gældende i EU's medlemslande uden først at skulle indarbejdes i medlems-landenes lovgivning.
FPC Factory Production Control / Fabriksproduktionskontrol. For at kunne CE-mærke en byggevare, skal fabrikanten have en fabriksproduktionskontrol. FPC’en skal certificeres af et notificeret organ (NB) ved AVCP-system 1+, 1 og 2+.
GNB Group of Notified Bodies / Koordineringsforum for Notificerede Organer.
hEN / EN Harmonised European standard / Harmoniseret Europæisk Standard. I referencen til en standard er EN anført foran standardens nummer og udgivelsesdato. DS/EN refererer til Dansk Standards danske oversættelse af standarden.
Importør Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen og som bringer en byggevare fra et tredjeland i omsætning på EU-markedet.
ITT Initial Type Testing / Førstegangsprøvning.
ITC Initial Type Calculation / Indledende beregning.
MSA Market Surveillance Activities / Markedsovervågningsaktiviteter.
NB Notified Body / Notificeret Organ. Notificerede organer i EU kan fremsøges på NANDO.
NANDO New Approach Notified and Designated Organisations Information System. NANDO er navnet på Europa-kommissionens hjemmeside / informationssystem, hvor notificerede organer (NB) kan fremsøges.
NPD No Performance Determined / Ingen ydeevne fastlagt. NPD ses I ydeevnedeklarationer og CE-mærkninger, når der ikke er fastlagt en ydeevne.
OJ / OJEU The Official Journal of the European Union / EU-tidende. Harmoniserede standarder er først gældende, når de er annonceret i EU-tidende.
PCP Product Contact Points for construction / Kontaktpunkt for byggevarer.
REACH The EU Chemicals Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / EU-forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (EU no. 1907/2006).
SCC Standing Committee for Construction / Det stående Byggeudvalg.
STD Specific Technical Documentation / Specifik teknisk dokumentation.
TAB Technical Assessment Body / Teknisk vurderingsorgan. Det er TAB’er, som udsteder ETA’er for et konkret produkt. ETA-Danmark er medlem af EOTA og teknisk vurderingsorgan i Danmark.